Casa LomaPhoto taken: July 16, 2014. Toronto, Ontario.
Photo © Tom Gatermann

Comments